Duathlon Challenge 2019

Duathlon Challenge

ENG

In order to promote duathlon, FLTRI decided to establish a ranking specifically for this type of events: the Duathlon Challenge. The points attribution works exactly as for the other Tours and Challenges like the FLTRI Tour for Age Groupers and Junior athletes and is indeed only a filter on duathlon races.

LUX

Fir den Duathlon ze promouvéieren huet d'FLTRI décidéiert den Duathlon Challenge an d'Liewen ze ruffen. Dës Wertung beschränkt sech demno op d'Duathlon Coursen. D'Punktenverdeelung fonctionnéiert nom selweschten Prinzip wéi bei den aneren Tours an Challenges wéi z.B. dem FLTRI Tour fir Age Grouper an Junioren.

Rankings

Duathlon Challenge 2019