ASPORT Cross Duathlon Challenge 2019

ASPORT Cross Duathlon Challenge

ENG

In order to promote cross duathlon, FLTRI decided to establish for the 2017 season a ranking specifically for this type of events: the ASPORT Cross Duathlon Challenge. The points attribution works exactly as for the other Tours and Challenges like the ASPORT FLTRI Tour for Age Groupers and Junior athletes and is indeed only a filter on duathlon races.

LUX

Fir den Cross Duathlon ze promouvéieren huet d'FLTRI décidéiert ab der Saison 2017 den ASPORT Cross Duathlon Challenge an d'Liewen ze ruffen. Dës Wertung beschränkt sech demno op d'Duathlon Coursen. D'Punktenverdeelung fonctionnéiert nom selweschten Prinzip wéi bei den aneren Tours an Challenges wéi z.B. dem ASPORT FLTRI Tour fir Age Grouper an Junioren.

Rankings

Coming soon.